Promocja na Dzień Mamy: #mamaNaWysokości!

17 maja 2024 0 przez Krakowski Park Linowy

Z okazji Dnia Mamy zapraszamy do Krakowskiego Parku Linowego na wyjątkową promocję!

26 maja 2024 roku, na hasło #mamaNaWysokości, każda mama wchodzi za darmo na wybraną trasę przy zakupie biletu dla dziecka. To doskonała okazja, aby spędzić czas razem i przeżyć niezapomniane chwile na naszych linowych przygodach!

Jak skorzystać z promocji?*

 1. Przyjdź do parku z dzieckiem w Dniu Mamy.
 2. Zakup bilet dla dziecka na dowolną trasę/ atrakcję i powiedz w kasie hasło #mamaNaWysokościach.
 3. Skorzystaj z darmowego biletu dla siebie!

W Dniu Mamy jesteśmy otwarciu w godzinach: 10:00 – 19:30.

Do zobaczenia na wysokościach!


*Warunki Promocji #mamaNaWysokości

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest Dwór Pychowice Piotr Rzewuski, zwanym dalej Parkiem, z siedzibą w Krakowie.
 2. Promocja obowiązuje w dniu 26 maja 2024 roku.
 3. Aby skorzystać z promocji, należy przy zakupie trasy dla dziecka podać hasło #mamaNaWysokości w kasie Parku.
 4. Promocja obejmuje darmowe wejście dla mamy na wybraną trasę, pod warunkiem zakupu biletu na trasę dla dziecka.
 5. Dziecko musi spełniać wymagania wzrostowe i wiekowe określone w regulaminie Parku.
 6. Promocja dotyczy jednej mamy na jedno dziecko.
 7. W przypadku większej liczby dzieci, każda mama może skorzystać z promocji tylko raz.
 8. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 9. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i regulaminu Parku.
 10. Park Linowy zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania promocji w przypadku niespełnienia powyższych warunków.
 11. Promocja nie dotyczy grup zorganizowanych.
 12. Park zastrzega sobie prawo do zamknięcia parku w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. W takim przypadku promocja zostanie odwołana, o czym uczestnicy zostaną poinformowani w mediach społecznościowych Parku.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych (konsumentów w rozumieniu Art. 22 Kodeksu Cywilnego) znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które w dniu przystąpienia do Promocji ukończyły 18 lat oraz spełniają pozostałe postanowienia i warunki Regulaminu.
 2. Przystąpienie przez Uczestnika do Promocji oznacza, że zapoznał się on z treścią Regulaminu, zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.
 3. Aby wziąć udział w promocji, należy zakupić bilet dla dziecka oraz podać hasło #mamaNaWysokości w dniu promocji.

§3 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
 2. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych związanych z Promocją. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane.
 4. Organizator nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Uczestników Promocji innym podmiotom.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo: krakowskiparklinowy@gmail.com.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony zwrotnie mailem na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w kasie Parku oraz na stronie internetowej Krakowskiego Parku Linowego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a udział w niej jest dobrowolny.